Nabídka společnosti 4-Majetková, a.s. na správu Vašeho majetku


>>> Kontaktujte nás. - Online formulář <<<

Technická správa
 • zajištění odstranění havárií a provádění nejnutnějších zásahů tak, aby nedocházelo ke vzniku škody nebo ke zvyšování jejího rozsahu,
 • zajištění předepsaných zkoušek, kontrol a revizí technických zařízení umístěných ve společných částech domu, odstraňování závad zjištěných při těchto zkouškách včetně zprávy o odstranění,
 • zajištění služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu včetně přihlášení či přehlášení poměrových měřidel u příslušných dodavatelů služeb a zajištění odečtů,
 • běžná komunikace s vlastníky jednotek,
 • v případě, že se mandatář dozví o škodě vzniklé na majetku mandanta, oznámí tuto skutečnost neprodleně mandantovi,
 • vedení a archivace dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu apod.) mandanta ke správě domu po dobu provádění správy mandatářem,
 • zdokumentování škodní události a předání podkladů pojišťovně,
 • informování mandanta o dlouhodobých výlukách dodávek vody, tepla, elektřiny a plynu,
 • dle technického stavu nemovitosti předkládání po dohodě se společenstvím a v termín s ním dohodnutém návrhy na případné velké opravy, úpravy, rekonstrukce či modernizace a investice v domě na následující kalendářní rok s předpokládanými náklady nad 100.000,- Kč
 • s hrmonogramem realizace, v členění dle nutnosti provedení spolu s odhady nákladů,
 • zajištění podkladů pro výběrová řízení na rekonstrukce, modernizace a investice v domě,
 • zajištění havarijní (nepřetržité) služby – paušální poplatek 10,-Kč/jedn./měs. – tento poplatek je zahrnut do částky úplaty za standardní činnosti,
Ekonomické činnosti

Předpis nájmu
 • sestavení předpisu úhrad za užívání bytových jednotek i nebytových jednotekvčetně předpisu záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky s možnostíúhrad přes SIPO, bankovním příkazem či poštovní poukázkou,
 • rozúčtování nákladů na služby mezi jednotlivé vlastníky jednotek (ročnívyúčtování nejpozději do 31.8. následujícího roku), kontroly plateb vlastníkůbytových, příp. nebytových jednotek,
 • zajištění prostřednictvím emailu zasílání přehledů neplatičů ze strany členůspolečenství, a to vždy do 20 dne každého měsíce na emailovou adresu mandanta,včetně již vyhotovených upomínek,
Účetnictví
 • zajišťování podkladů pro účetnictví a zajišťování jeho vedení pro mandanta  v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),
 • shromáždění podkladů pro přiznání k dani z příjmů,
 • vedení a archivace účetních dokladů v aktuálním roce, po účetní závěrce  předání účetních dokladů společenství k archivaci. Předání účetních dokladů bude  provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

 

Činnosti, k jejichž provedení pro mandanta je mandatář rovněž připraven se zavázat – nadstandardní činnosti

 

a) činnosti s fixním oceněním - dle ceníku nabízených služeb
 • zpracování mezd (odměny členů výborů a případné dohody o provedení práce),
 • nakládání s účtem SVJ,
 • vypracování daňového přiznání,
 • vyhotovení výroční zprávy společenství

 

b) činnosti oceněné na základě cenové nabídky
 • zpracování zprávy o stavu společných částí domu,
 • zprostředkování uzavíraní smluv o nájmu společných částí domů a jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,
 • zprostředkování uzavření smluv na pronájem ploch na umístění reklam,
 • podání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí,
 • smluvní spolupráce při prodeji jednotek,
 • zajištění pravidelné údržby zelených ploch a zahradnické práce.

Všeobecné informace
 • společnost 4-Majetková, a.s. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti
  z provozu své činnosti ve výši 25.000.000,-Kč bez DPH
 • společnost 4-Majetková, a.s. má dále uzavřenu smlouvu o poskytování havarijních a servisních služeb
 • za námi smluvně vázané partnerské společnosti a jejich výběr neseme odpovědnost

 

Ceník nabízených služeb

Činnosti mandatáře v rozsahu a členění výše uvedeném
1) Zabezpečení technické správy95,-Kč/jedn./měsíc
2) Předpis nájm110,-Kč/jedn./měsíc
3) Vedení účetnictví90,-Kč/jedn./měsíc

Výsledná cena správy je odvislá na počtu jednotek v objektu.

 

Nadstandardní činnosti
1) Zpracování mezd (odměny členů výboru a dohody o provedení práce)200,-Kč/1 mzda
3) Vypracování daňového přiznání1.000,-Kč/rok
4) Vyhotovení výroční zprávy1.000,-Kč/rok

 

Ostatní nadstandardní činnosti budou prováděny na základě objednávky či smlouvy,
kde bude uveden rozsah požadovaných prací včetně výše odměny.

Ceny uvedené výše jsou ceny bez DPH. K ceně služby bude připočítána aktuální výše DPH.
V případě změny sazby DPH ze současných 20% bude výše odměny adekvátně upravena.